Om oss   Kontakta oss

Behörighet och urval

För att vara behörig att söka till utbildningen måste följande krav vara uppfyllda:

1a. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (har godkända betyg i Sv 1 /Sas 1, Sv 2/Sas 2 och Eng 5 eller motsvarande*).

1b. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. (har godkända betyg i Sv 1 /Sas 1, Sv 2/Sas 2 och Eng 5 eller motsvarande*).

2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktiskt erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

4. Körkort B (EES-körkort) i tre år i obruten följd under de senaste tio åren

5. Fyllt 21 år

6. Styrkt allsidig kör- och trafikvana

För att styrka den allsidiga kör- och trafikvanan måste du genomgå en av branschen framtagen och godkänd körbedömning. Bedömningen tar ca 60 minuter och kostar 1 000 kr att genomföra.

För mer information om körbedömningen, klicka här!

* Om du har en utländsk gymnasiexamen måste den vara bedömd av UHR innan du skickar in din ansökan. Du hittar mer information under Frågor & svar.

Urval
Vid fler behöriga sökande än antalet platser görs ett urval. Alla behöriga sökande prövas enligt ett urvalsförfarande där syftet är att få fram de mest lämpade sökande. De sökandes meriter poängsätts och gruppintervjuer genomförs.

Gruppintervjun syftar till att få en samlad bedömning av de sökandes förutsättningar att arbeta som trafiklärare. Målet är att utvärdera de sökandes förmåga att hantera uppgifter och problem som man kan ställas inför som trafiklärare.

Genom ett antal case med olika fokusområden ska gruppintervjun pröva de studerandes egenskaper i olika moment. Casen berör aspekter som t ex:

  • Problemlösning
  • Kommunikation
  • Stresstålighet
  • Människors olikheter
  • Människors olika sätt att lära
  • Självvärdering

Intervjun bedöms enligt en poängskala från 1-5