Behörighet och urval

Behörighet till Yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper

Villkor eller andra kunskaper som är krav för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för:

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 3 kap. 3 a § förordningen

(2009:130) om yrkeshögskolan följande.

1 § För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning trafiklärare, gäller följande krav på särskilda förkunskaper och villkor. Utöver de krav som ställs i 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen om yrkeshögskolan ska sökande till utbildningar till trafiklärare

1. ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,

2. inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och

3. ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2,

samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas första gången på utbildning som beslutas efter den 1 januari 2018.

Hitta till Trafikcenter i Kalmar och Hultsfred

Syab Trafikcenter hittar du på Elverslösavägen 9 i Kalmar.

Syab Trafikcenter hittar du på Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor