Kurser som ingår i utbildningen

Arbetsmiljö och säkerhet 10 YH-poäng
Kursen behandlar ergonomi och trafiklärares arbetsmiljö samt hur risker i arbetsmiljön kan förebyggas. Därutöver behandlas kvalitet och kvalitetssäkring, systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsofrågor och åtgärder vid en trafikolycksplats. Även frågor om arbetsmarknad, arbetsrätt och konsumenträtt ingår i kursen.

Fordonssäkerhet och miljö 35 YH-poäng
Kursen behandlar körsätt och faktorer som främjar säkerhet och miljö. Fordon och deras konstruktion och funktion ur olika perspektiv behandlas, samt säkerhetssystem, fordonsunderhåll och utveckling inom teknikområdet. Frågor om miljö och hållbar utveckling tas upp ur såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Författningskunskap Trafik 35 YH-poäng
Kursen behandlar rättsväsendets uppbyggnad med utgångspunkt i trafikområdet. Regler för trafik, fordon och körkort som är väsentliga för trafiklärares och trafikskolors arbete behandlas.

Lärande i arbete 1 25 YH-poäng
Kursen ger praktisk erfarenhet av hur trafiklärare och trafikskolor arbetar. I kursen ingår att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser som stödjer körkortstagares lärande. Utbildningen sker under ledning av en handledare som är utsedd av utbildningsanordnaren.

Lärande i arbete 2 50 YH-poäng
Kursen vidareutvecklar trafiklärarens förmåga att planera, genomföra och utvärdera integrerade utbildningsinsatser som stödjer körkortstagares lärande. Kursen ger praktisk erfarenhet av att organisera övningar och leda diskussioner kring attityder, beteenden och bedömning av körförmåga. Utbildningen sker under ledning av en handledare som är utsedd av utbildningsanordnaren. Kursen bygger på Lärande i arbete 1.

Trafikpsykologi 35 YH-poäng
Kursen behandlar teorier inom psykologi med betoning på tillämpningsområden som är relaterade till trafiksäkerhet och mål i styrdokument inom verksamhetsområdet.

Trafiksäkerhetsarbete 23 YH-poäng
Kursen behandlar trafiksäkerhet och forskning med utgångspunkt i ett folkhälsoperspektiv och ett långsiktigt trafiksäkerhetsarbete. Frågor om hur mediciner, alkohol, droger, trötthet och hastighet inverkar på körförmåga och trafiksäkerhet tas upp. I kursen ingår att utföra ett fördjupningsarbete inom trafiksäkerhetsforskning eller närliggande område.

Yrkespedagogik Trafiklärare 1 25 YH-poäng
Kursen behandlar grundläggande pedagogik och teorier om den lärande individen. I kursen ingår att reflektera över den pedagogiska verksamheten vid en trafikskola med utgångspunkt i målstyrning, styrdokument inom verksamhetsområdet och ämnesmetodiska frågor. Även frågor om studieplanering, studieteknik och presentationsteknik ingår.

Yrkespedagogik Trafiklärare 2 50 YH-poäng
Kursen ger fördjupade kunskaper om pedagogik och styrdokument inom verksamhetsområdet. I kursen behandlas ämnesmetodik, lärande och lärandesituationer samt specialpedagogik inom området. Kursen bygger på Yrkespedagogik Trafiklärare 1.

Examensarbete 12 YH-poäng
Syftet med examensarbetet är att den studerande väljer ett projekt för att få tillfälle att fördjupa sig inom någon del som behandlats under utbildningens gång. Syftet är också att examensarbetet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att förbereda den studerande för fortsatt lärande efter examen som trafiklärare.

Hitta till Syab i Kalmar och Hultsfred

Syab hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor