Vi samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö, vilket inkluderar åtgärder mot missbruk av alkohol och andra droger.

En missbrukare är en fara både för sig själv och för andra genom att omdömet och motoriken försämras. Indirekt kan en missbrukare också belasta arbetskamraterna, såväl mentalt som fysiskt, med de ökade risker som detta i sin tur kan medföra.

Syab:s drogpolicy

Ingen tillåts arbeta drogpåverkad på företaget. Undantag görs för eventuell påverkan av godkända läkemedel som används enligt läkares ordination. Detta skall meddelas ledningen innan medicineringen påbörjas.

Man får varken som arbetskamrat eller som chef blunda för ett missbruksproblem. Förutom de risker som missbruk kan innebära för arbetsmiljön, ökar också risken för missbrukaren själv ju längre tiden går.

Ju snabbare åtgärder sätts in mot missbruksproblem, desto större är chansen att problemen kan lösas.

På SYAB arbetar vi efter målsättningen att arbetsmiljön skall vara alkohol- och drogfri. Den som upptäcker ett missbruksproblem bör därför snarast rapportera detta till ledningen.

Utöver detta gäller följande riktlinjer i vårt arbete för en drogfri arbetsmiljö.

 • Det handlar inte om att bestraffa någon utan om att vidta åtgärder som kan hjälpa och rehabilitera.
 • Om någon påträffas påverkad skall chefen eller arbetskamraten se till att personen lämnar arbetsplatsen och blir hemskjutsad.
 • Om någon misstänks vara påverkad skall chefen tala med den anställde och redogöra för vad misstankarna grundar sig på.
 • Om misstankarna om drogmissbruk bekräftas av den anställde skall hon/han skickas hem.
 • Nekar den anställde till drogmissbruk skall chefen eller arbetskamraten kräva att hon/han gör ett drogtest hos företagshälsovården. Om anställde inte går med på detta, och chefen anser det uppenbart att missbruk föreligger, skall den anställde skickas hem.
 • Efter att ha blivit hemskickad på grund av missbruksproblem skall den anställde nästa dag kallas till ett samtal för genomgång av situationen.
 • Den anställde skall få erbjudande om professionell hjälp via företagshälsovården. En rehabiliteringsutredning behöver troligen också göras.
 • Vid samtalet bör någon i ledningen om möjligt medverka. Om den anställde vill bör även skyddsombudet eller någon annan facklig företrädare medverka vid detta samtal.
 • Alla händelser och samtal skall dokumenteras skriftligt.
 • Tystnadsplikt gäller för denna typ av ärenden.
 • Såväl hantering som konsumtion av narkotika för annat än medicinska ändamål är kriminell och skall i förekommande fall polisanmälas. Sådan anmälan görs av ledningen.

Tecken på missbruk

Ett missbruk märks ibland på vissa beteenden som man som arbetskamrat och chef bör vara observant på. Följande kan vara exempel på sådana tecken:

 • Återkommande korttidsfrånvaro, ofta i anslutning till helger.
 • Ogiltig frånvaro.
 • Skygghet.
 • Ojämnt humör.
 • Sämre arbetsinsatser.

För Hultsfreds Gymnasiums drogpolicy följ denna länk: http://hultsfredsgymnasium.se/stod-och-kris/olika-funktioners-uppgifter-i-elevhalsosammanhang/

Hitta till Trafikcenter i Kalmar och Hultsfred

Syab Trafikcenter hittar du på Elverslösavägen 9 i Kalmar.

Syab Trafikcenter hittar du på Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor