Individuella val

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program och syftet med utbildningen är att eleven ska bli anställningsbar på arbetsmarknaden. Genom att ha valt inriktning transport så kan utbildningen leda till ett yrke som lastbilsförare. Det individuella valet kan bredda elevens kompetens och ge en ytterligare förberedelse för yrkeslivet.

Eftersom fordons- och transportprogrammet är ett yrkesförberedande program ingår inte alla kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskola i den normala programstrukturen. Inom ramen för det individuella valet har eleven dock rätt att söka kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan.

Ordningsregler och kärnvärden

För att säkerställa en god arbetsmiljö med trygghet och studiero ska alla på SYAB Transportgymnasium följa de ordningsregler som gäller. All verksamhet ska också utgå från SYAB’S kärnvärden ANSVAR, PÅLITLIGHET, UTVECKLING, OMTANKE och ENGAGEMANG.

Länk till ordningsregler och kärnvärden (pdf)

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Eleven erbjuds vägledning, information och stöd under skoltiden och inför framtida studie- och yrkesval.

Synpunkter, klagomål eller beröm

Vi ser positivt på synpunkter och klagomål. Det är ett sätt för oss att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya eller ännu ej tillgodosedda behov.

Vårt mål är att handlägga synpunkter och klagomål snabbt så som möjligt och rätta till fel som kan ha uppstått.

Anser du att det finns anledning att ge oss beröm vill vi gärna höra det också. Maila gärna dina synpunkter till: info@syab.se

Fyll i vår blankett för synpunkter, klagomål eller beröm och lämna den till någon i personalen, eller skicka in den till oss med post. Skriv ditt namn och telefonnummer om du vill ha en återkoppling ifrån oss. Det går också bra att vara anonym.

Länk till blankett (pdf) 

Utbildningsplan

I bifogat dokument finns utbildningsplan över de ämnen som ingår på fordons- och transportprogrammet, samt de individuella val som kan väljas inför år 3.

Länk till utbildningsplan (pdf)

Hitta till Syab Transportgymnasium i Kalmar och Hultsfred

Syab Transportgymnasium hittar du vid Kalmar flygplats.

Syab Transportgymnasium hittar du vid Hultfreds flygplats.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor