ADR Styckegods repetition – Kalmar

[Tid: Kl. 08:30-16:30]

Denna kurs har som mål att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Kursen ger också kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter. Om en olycka ändå sker, ger kursen deltagarna kunskaper om att vidta åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar.

Om kursen:

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under en transport.

Det farliga godset delas in i nio klasser:

Explosiva ämnen och föremål
Gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen & fasta okänsliggjorda explosivämnen
Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Giftiga och smittfarliga ämnen
Radioaktiva ämnen (Egen kurs)
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen
Kursen är lärarledd i lektionssal. Praktisk brandövning och Första Hjälpen ingår i grundkursen. Denna kurs ger dig den teoretiska grundkunskap du behöver om ADR.

Kursen avslutas med prov. ADR Intyg från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vid godkänt prov.

Denna kurs ligger som grund för att gå vidare med ADR klass 1 kurs, ADR klass 7 kurs och ADR tankkurs.

Kursspecifikation:

Mål
Ge eleverna kunskaper som leder till att han eller hon kan hantera och transportera farligt gods med hänsyn till miljö och människa.

Målgrupp

De som i sitt arbete transporterar eller hanterar farligt gods.

Förkunskaper

 

Behövs inga.


Kursinnehåll

  •  Risk och miljömedvetande
  •  Etikettering och märkning av fordon
  •  Transporthandlingar
  •  Första hjälpen
  •  Kunskap om handbrandsläckare

Plats
Syabs lokaler på Hangarvägen i Kalmar.
Kurstid
2 dagar

Pris: 4600:- exkl. moms (5750:- inkl. moms)


Lärare

Upplysningar

För mer information och för bokningar, priser och offert kontakta:
Ulrika Petersson tel: 0480-137 40
E-post: info@syab.se

0
Comments

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Copyright (c) Syab 2018
Powered by: Aditor