Om oss   Kontakta oss

Behörighet och urval

Behörighet till Yrkeshögskolan

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper

Villkor eller andra kunskaper som är krav för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för:

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 3 kap. 3 a § förordningen

(2009:130) om yrkeshögskolan följande.

1 § För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning trafiklärare, gäller följande krav på särskilda förkunskaper och villkor. Utöver de krav som ställs i 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen om yrkeshögskolan ska sökande till utbildningar till trafiklärare

1. ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper,

2. inneha körkort med förarbehörighet B, och under sammanlagt minst 18 månader av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och

3. ha vana och skicklighet att köra fordon av det slag som avses i punkt 2,

samt kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana genom en körbedömning genomförd av utbildaren eller den som utbildaren utser. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017 och tillämpas första gången på utbildning som beslutas efter den 1 januari 2018.

Motivering till krav på villkor eller andra kunskaper.

En vana och skicklighet av att köra behörighet B förutsätter erfarenhet därav kravet på innehav av körkort för behörighet. Endast tid för innehav av körkort är inte ett tillräckligt för att avgöra vana och skicklighet därav att den sökande ska kunna styrka sin kör- och trafikvana.

Särskilt prov

Alla som söker till en trafiklärarutbildning ska kunna styrka allsidig körvana genom att genomgå en körbedömning på en, av utbildningsanordnaren samt ledningsgrupp, godkänd trafikskola. Resultatet på körbedömningen bedöms utifrån kriteriet Godkänt respektive Inte Godkänt. Resultatet på körbedömningen poängsätts för urval och anpassas till en skala från 1 till max 5 poäng.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande där resultat från det särskilda provet, körbedömningen, används som urval. 

För mer information om körbedömningen, klicka här!

* Om du har en utländsk gymnasiexamen måste den vara bedömd av UHR innan du skickar in din ansökan. Du hittar mer information under Frågor & svar.